Villkor

Villkor

Allmänna villkor för webbshoppen 'Armband'.

 
Artikel 1 Definitioner    

  1. Bracelets är ett handelsnamn för företaget Bracelets, som syftar till att erbjuda olika Produkter (online), samt tillhörande installation av dessa Produkter.
  2. I dessa Allmänna Villkor avser "Privatkund": den fysiska person som använder Armbandens tjänster ger order om att tillhandahålla tjänster enligt punkt 6.
  3. I dessa allmänna villkor avser "affärskund": den fysiska personen eller juridiska personen eller partnerskapet mellan juridiska personer eller som agerar på uppdrag av denna förmedlare eller representant som använder armbandens tjänster och instruerar dem att tillhandahålla tjänster som avses i stycke 6.
  4. I dessa allmänna villkor avses med "Kund": den fysiska och juridiska personen eller partnerskapet mellan juridiska personer och/eller fysiska personer eller som agerar på uppdrag av denna mellanhand eller representant som använder armbandens tjänster och instruerar dem att tillhandahålla tjänster som avses i punkt 6.
  5. I dessa Allmänna Villkor förstås "Avtal" som: det rättsliga förhållandet mellan Armband och Kund, i vid mening.  
  6. I dessa Allmänna Villkor avser "Tjänster": alla Produkter som levereras till Kunden av Armbanden och/eller tredje part som anlitas av denna, inklusive köp och försäljning av Produkter, samt allt annat arbete som Armbanden utför åt Kunden, av vilken karaktär som helst, utfört inom ramen för ett uppdrag, inklusive arbete som inte utförs på uttrycklig begäran av Kunden.  
  7. I dessa Allmänna Villkor betyder "Webbplats": Webbplatsen www.armbanden.nloch alla webbplatser som armbanden.nl verkar på vilka de erbjuder produkter, inklusive denna webbshop/webbplats.

Artikel 2 Tillämpning av de allmänna villkoren  

  1. De Allmänna Villkoren gäller för alla Avtal som ingås mellan Kunden och Armbanden där Armbanden erbjuder Tjänster. 
  2. Dessa Allmänna Villkor gäller även för alla webbplatser, domäner, varumärken och plattformar som Armbanden driver.
  3. Avvikelser från de allmänna villkoren är endast giltiga om de uttryckligen skriftligen överenskommits med Armband.  
  4. Tillämpligheten av köp eller andra villkor för Kunden avvisas uttryckligen, om inte annat uttryckligen skriftligen avtalats.  
  5. De Allmänna Villkoren gäller även för tilläggs- eller ändrade beställningar från Kunden.  
    

Artikel 3 Avtalet  

  1. Alla erbjudanden på webbplatsen är utan förpliktelser, om inte annat uttryckligen anges.  
  2. Kunden kan kontakta kontakta Bracelets via webbplatsen, e-post eller telefon för någon av de tjänster som erbjuds.  
  3. Kunden kan lägga beställningar på webbplatsen/webbplatserna. Avtalet ingås sedan genom beställning. 
  4. Om Bracelets skickar en bekräftelse till Kunden är denna avgörande för Avtalets innehåll och förklaring med förbehåll för uppenbara skriftliga fel. Armband kan inte hållas vid sitt erbjudande om Kunden rimligen kan förstå att erbjudandet, eller en del därav, innehåller ett uppenbart misstag eller fel.  

Artikel 4 Utförande av avtalet  

  1. Armbanden kommer att sträva efter att utföra Tjänsterna efter bästa kunskap och förmåga och i enlighet med kraven på gott utförande, samt i så stor utsträckning som möjligt i enlighet med skriftliga avtal.   
  2. Armbanden har rätt att låta utföra vissa aktiviteter, inklusive till exempel att skicka Produkter och installera Produkterna och/eller utrustningen, av tredje part.  
  3. Vid anlitandet av tredje part kommer Armbanden att iaktta vederbörlig omsorg och samråda med Kunden vid valet av dessa tredje parter, så långt detta är rimligt möjligt och sedvanligt i relationen med Kunden. Kostnaderna för att anlita dessa tredje parter kommer att bäras av Kunden och kommer att föras över på Kunden av Armbanden.    
  4. Kunden ska se till att all data, som Bracelets anger är nödvändig eller som Kunden rimligen bör förstå är nödvändig för att fullgöra Avtalet, tillhandahålls Bracelets i rätt tid. Om den information som krävs för genomförandet av Avtalet inte har lämnats till Bracelets i tid, har Bracelets rätt att avbryta genomförandet av Avtalet och/eller att debitera Kunden de merkostnader som följer av förseningen i enlighet med dåvarande vanliga priser att ta.  
  5. Kunden säkerställer att Armbanden kan tillhandahålla sina Tjänster i rätt tid och på ett korrekt sätt. Om Kunden inte följer sina avtal i detta avseende är denne skyldig att ersätta den skada som uppstår. 
  6. Om ett villkor har avtalats eller specificerats för utförandet av Tjänster är detta aldrig en strikt deadline. Om en frist överskrids ska Kunden skriftligen meddela Bracelets om försummelse. Armband måste erbjudas en rimlig tidsperiod för att fortfarande implementera avtalet.  
    

Artikel 5 Ändring av avtalet  

  1. Om det under avtalets genomförande visar sig att det är nödvändigt att ändra eller komplettera det för ett korrekt utförande, kommer Bracelets och Kunden att i god tid och i ömsesidigt samråd gå vidare med att justera avtalet.  
  2. Om Avtalet ändras, inklusive ett tillägg, är detta ett tilläggsuppdrag. Ett separat betalningsavtal kommer att göras i förväg för detta tilläggsuppdrag. Utan tilläggsoffert gäller de ursprungliga villkoren, varvid tilläggstjänsterna betalas till överenskommen pris.  
  3. Underlåtenhet eller omedelbar utförande av det ändrade Avtalet utgör inte ett avtalsbrott från Bracelets sida och är ingen grund för Kunden att häva eller upplösa Avtalet.  
  4. Ändringar av det ursprungligen ingångna avtalet mellan Armband och Kunden är endast giltiga från det att dessa ändringar har accepterats av båda parter genom ett tillägg eller ändrat Avtal. Denna ändring kommer att göras skriftligen.  

 
Artikel 6 Avbrytande, upplösning och förtida uppsägning av avtalet  

  1. Armbanden har rätt att avbryta fullgörandet av förpliktelserna eller att upplösa Avtalet om Kunden inte fullgör förpliktelserna enligt Avtalet, eller inte gör det i sin helhet eller i rätt tid, eller om Armbanden har goda skäl att befara att Kunden kommer att misslyckas med dessa skyldigheter.  
  2. Vidare har Armbanden rätt att upplösa Avtalet om det uppstår omständigheter av sådan karaktär att fullgörande av Avtalet är omöjligt eller oförändrat underhåll av Avtalet skäligen inte kan krävas. 
  3. Om Kunden inte fullgör sina skyldigheter som följer av Avtalet och detta bristande fullgörande motiverar upplösning, äger Armbanden rätt att omedelbart och med omedelbar verkan upplösa Avtalet utan någon skyldighet från dennes sida att utge någon ersättning eller ersättning, medan Kunden, under of default, men kompensation eller kompensation krävs.  

 

Artikel 7 Uppsägning  

  1. Avbokning ska göras skriftligen och uttryckligen bekräftas av Armbanden. 
  2. När produkten har bearbetats är avbokning inte längre möjlig.
  3. Vid hel eller partiell uppsägning debiteras alla kostnader som uppstår vid den tidpunkten som härrör från Avtalet.  
 1.  

Artikel 8 Kostnader, ersättning och betalning  

  1. Alla belopp som anges i offerten är i euro och inklusive moms, om inte annat anges.  
  2. Beloppen i webshopen är inklusive moms och exklusive fraktkostnader, om inte annat anges. 
  3. Fraktkostnaderna för beställningen kommer att beräknas när betalningsproceduren slutförs. Fraktkostnaderna står Kunden för. 
  4. Om en beställning är ett visst minimibelopp kommer Armband inte att ta ut fraktkostnader. Beloppet för detta belopp som inga fraktkostnader debiteras beror på webbplatsen där produkten beställdes, typen av produkt och/eller tjänst. 
  5. Armbanden har rätt att rätta till synes felaktiga anteckningar i offerten.  
  6. Armbanden har rätt att kräva minst 100 % förskottsbetalning vid försäljning av varor online. 
  7. Betalning kan göras via:
   1. iDeal
   2. Visa
   3. Klar
   4. Bankkontakt
   5. Apple Pay
   6. Efteråt betalningssätt via Klarna
  8. Kunden är skyldig att omedelbart informera Bracelets om eventuella felaktigheter i de angivna eller angivna betalningsuppgifterna.  
  9. Det är inte möjligt för Kunden att delbetala.
  10. Om Kunden underlåter att betala en faktura i tid kommer Kunden att vara i försumlighet enligt lag, utan att ytterligare meddelande om försummelse krävs. Kunden är då skyldig den lagstadgade räntan. Räntan på det förfallna beloppet kommer att beräknas från det ögonblick då Kunden är i försummelse till det ögonblick då hela det förfallna beloppet betalas.  
  11. Om Bracelets beslutar att driva in en fordran på grund av utebliven betalning av en eller flera obetalda fakturor på lagligt sätt, är Kunden, utöver det förfallna kapitalbeloppet och den ränta som avses i artikel 9.11, även skyldig att ersätta alla rättsliga och utomrättsliga fakturor. rimliga kostnader.. Ersättningen för uppkomna rättegångskostnader och utomrättsliga kostnader bestäms i enlighet med då gällande förordning som avser ersättning för utomrättsliga inkassokostnader.  

Artikel 9 Leverans och leverans 

  1. Om inte annat skriftligen överenskommits kommer transport och paketering att utföras av Armbanden själv, eller av en transportör från någon av lagerplatserna inom Europa.
  2. Om en beställning går förlorad eller tas emot skadad måste kunden kontakta Bracelets via e-post info@bracelets.nl, och en lämplig lösning eftersträvas i gemensamt samråd.
  3. Transportören är ansvarig från det ögonblick som armbanden.nl har överfört produkten till transportören. Produkten står på kundens risk från det att kunden har tagit emot produkten.
  4. Leveranstiden för Armband beror på beställningen. 
  5. Om leveransen sker via dropshipping är leveranstiderna vägledande och är delvis beroende av budtjänsten. 
  6. Om Produkterna är tillgängliga för Kunden efter att leveranstiden har löpt ut, men inte accepteras av denne, kommer Tjänsterna att förvaras till dennes förfogande på hans risk och bekostnad, oavsett orsaken till att de inte accepterats.  

 

Artikel 10 Retur och återbetalning

  1. Om beställningen har lagts av en Privatkund kan Produkter returneras på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar efter mottagandet, utan att ange någon anledning. Hela summan som betalats av Privatkunden inklusive fraktkostnader (om fraktkostnader betalades med beställningen) kommer att återbetalas till fullo inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av Produkten. Under dessa fjorton (14) dagar är Privatkunden skyldig att hantera den mottagna produkten varsamt. Om Privatkunden beslutar att returnera Produkterna, och det inte är nödvändigt att ta bort förpackningen, ber Bracelets att inte göra det.  
  2. Privatkund kan returnera Produkten via ett självvalt postföretag. Kostnaderna för retur står för Kundens räkning. 
  3. Om Privatkunden önskar returnera beställningen ska Privatkunden ladda ner och fylla i returformuläret från Webbplatsen. Privatkunden ska bifoga denna blankett med returförsändelsen.  
  4. Så snart produkterna har returnerats av Armband kommer Armband att gå vidare till återbetalning.
  5. Om Produkten har öppnats eller testat av Privatkunden kan Produkten inte längre returneras. Detta gäller även om betänketiden som avses ovan ännu inte har överskridits.
  6. Armbanden kan utesluta följande Produkter från retur: Produkter som är specialtillverkade och/eller Produkter som har specialbeställts samt förseglade Produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för retur och vars försegling är trasig efter leverans. Produkter som är specialbeställda till en kund från en leverantör utanför lager är undantagna från retur. 
  7. Produkterna är undantagna från retur tills de har mottagits av återförsäljarkunden.
  8. Efter denna period är returer möjliga om Kunden kan bevisa att skada har uppstått vid ankomsten av beställningen som inte orsakats av Kunden.  
    

Artikel 11 Ansvar  

  1. Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekta och representativa uppgifter och information som behövs för fullgörandet av Avtalet. Armbanden ansvarar inte för skada, inklusive på grundval av en felaktig beställning, om Kunden lämnat felaktiga, icke-representativa eller irrelevanta uppgifter.  
  2. Leveranstiden som meddelas Kunden kan endast anges ungefär. Även om alla ansträngningar kommer att göras för att uppfylla leveranstiden, ansvarar Armbanden aldrig för konsekvenserna av att överskrida den där angivna fristen. Överskridande av villkoret ger inte Kunden rätt att avbryta Produkterna, eller att vägra mottagande eller betalning av Produkterna, och Armbanden är inte heller skyldig Kunden någon ersättning. 
  3. Armbanden ansvarar inte för fel eller försummelser av tredje part som anlitats av Armbanden. Genom att använda Armbands tjänster ger Kunden Bracelets befogenhet att, om en tredje part som anlitats av Bracelets önskar begränsa sitt ansvar, även acceptera denna ansvarsbegränsning för Kundens räkning. 
  4. Armbanden ansvarar inte för indirekt skada, inklusive men inte begränsat till följdskador. 
  5. Armbanden ansvarar inte för eventuella stavfel på webbplatsen/webbplatserna.  
  6. Armband kan inte hållas till sitt publicerade pris om Kunden rimligen kan förstå att priset, eller en del därav, innehåller ett uppenbart fel eller fel.  
  7. Armbanden ansvarar inte för bristande efterlevnad eller för sent fullgörande av de skyldigheter som följer av Avtalet, om detta orsakas av force majeure som avses i artikel 13.  
  8. Kunden håller Bracelets skadeslös mot anspråk från tredje part, oavsett karaktär, relaterade till Tjänsterna.  
  9. Eftersom Armband inte är producent, utan leverantör av Produkten, kommer Bracelets vid defekter att förse Kunden med all nödvändig information för att hålla tillverkaren eller importören ansvarig för defekterna i fråga. 
  10. Om Bracelets ändå hålls ansvarigt, kommer det endast att vara ansvarigt för direkt skada som faktiskt uppstått, betalats eller förfallit av Kunden på grund av ett påvisbart fel i Bracelets åtaganden med avseende på dess tjänster. 
  11. Armbandens ansvar är begränsat till det belopp som täcks och betalas ut av försäkringsgivaren. Om försäkringsgivaren inte betalar ut, eller om Armband inte är försäkrad, är ansvaret begränsat till det belopp som betalas av Kunden. 
  12. Ansvarsbegränsningen som beskrivs i denna artikel gäller inte om det finns uppsåt eller avsiktlig hänsynslöshet från Armbands sida.
  13. I enlighet med artikel 10 punkt 3 i dessa Allmänna Villkor ansvarar Armbanden inte för eventuella skador på Produkter under deras transport om Produkterna i fråga har beställts av Företagskund. 
  14. Denna bestämmelse utesluter inte ansvar i den mån ansvaret inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.  
    

Artikel 12 Force majeure  

  1. Med force majeure avses alla yttre orsaker, som ligger utanför Bracelets kontroll eller handlingar, till följd av vilka ett tidsmässigt, fullständigt eller korrekt fullgörande av Avtalet inte längre är möjligt.  
  2. Force majeure som avses i föregående stycke omfattar även, men är inte begränsat till: tredje parts bristande efterlevnad, sjukdom hos Armbandens personal eller tredje part, onormala väderförhållanden, störningar i vatten- och energiförsörjningen, strejker , allvarliga störningar i armbandssystem, brand, översvämningar, naturkatastrofer, upplopp, krig, epidemier/pandemier eller andra inhemska oroligheter.  
  3. Vid force majeure kommer fullgörandet av Avtalet att avbrytas så länge force majeure pågår.  
  4. Om force majeure pågår i mer än en månad har båda parter rätt att upplösa Avtalet utan rättslig ingripande. Armbanden kommer i sådant fall att återbetala eventuella inbetalda belopp minus alla kostnader som Armbanden har haft i samband med Avtalet. 

Artikel 13 Rättslig garanti 

  1. Armbanden lämnar gentemot Privatkunden en garanti för de Produkter som levereras mot material- och tillverkningsfel. Garantin innebär att Armbanden reparerar felen efter bästa förmåga och byter ut dem vid behov. Fel ska anmälas skriftligen till Armbanden så snart som möjligt efter upptäckt per e-post till info@arm-band.se.  
  2. Garantin gäller inte om felen helt eller delvis är resultatet av felaktig, inkompetent, vårdslös användning, användning för annat än normalt ändamål eller yttre orsaker, inklusive men inte begränsat till brand- eller vattenskador. Detta är efter eget gottfinnande av Armband.
  3. Garantin gäller inte heller om produkterna har modifierats eller underhållits av tredje part.  
  4. En tilläggsgaranti från Bracelets, dess leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som Privatkunden kan göra gällande mot Bracelets med stöd av avtalet om Bracelets underlåtit att uppfylla sin del av avtalet. 
  5. Under inga omständigheter kommer garanti att ges på anslutningsmaterial, monteringsmaterial och tillbehör, inte heller vid missfärgning. 
  6. Om Armbanden utför reparationsarbeten som faller utanför den omfattning som avses i denna artikel, kommer dessa att debiteras Kunden.  
  7. Bestämmelserna i de allmänna villkoren med avseende på garanti påverkar inte Kundens garantianspråk enligt lagen. 

 

Artikel 14 Reklam 

  1. Kunden är skyldig att besiktiga eller låta besiktiga den levererade Produkten vid leveranstillfället, åtminstone inom kortast möjliga tid efter mottagandet. Kunden bör därvid undersöka om kvaliteten och kvantiteten på de levererade varorna överensstämmer med vad som har bestämts i Avtalet.  
  2. Fel eller felaktigheter som kan konstateras vid en första besiktning av Privatkunden, med beaktande av skälighets- och skälighetskraven, ska skriftligen anmälas till Armbanden inom fjorton (14) arbetsdagar efter mottagandet av Tjänsterna, med inköpsbevis. såvida detta inte är omöjligt eller orimligt betungande. En löptid på 5 (med ord: fem) dagar gäller för Företagskunden, om detta inte är omöjligt eller oskäligt betungande. 
  3. Övriga klagomål, inklusive klagomål som inte kunnat upptäckas vid en första besiktning av Privatkunden, ska anmälas skriftligen till Bracelets senast senast en (1) månad, enligt bestämmelserna i punkt 2. För Företagskunden, en period av 14 (i ord: fjorton) dagar. 

 

Artikel 15 Sekretess för uppgifter  

  1. Var och en av parterna garanterar att all information som erhålls från den andra parten som är känd eller bör vara känd för att vara konfidentiell kommer att förbli konfidentiell. Den part som tar emot konfidentiell information kommer endast att använda den för det syfte för vilken den lämnades. Uppgifter anses i alla fall vara konfidentiella om de har betecknats som sådan av någon av parterna. Armband kan inte hållas till detta om tillhandahållande av uppgifter till tredje part är nödvändigt till följd av ett domstolsbeslut, en lagstadgad föreskrift eller för korrekt utförande av avtalet.  

Artikel 16 Immateriella rättigheter 

  1. Armbanden förbehåller sig de rättigheter och befogenheter som det har rätt till enligt upphovsrättslagen.  
  2. Kunden garanterar att inga tredje parts rättigheter motsätter sig att göra data tillgänglig för Armband. Kunden ska hålla Bracelets skadeslös mot varje åtgärd baserad på påståendet om att tillhandahållande, användning, modifiering, installation eller inkorporering av sådant bryter mot tredje parts rättigheter.   

Artikel 17 Klagomålsförfarande 

  1. Om kunden har ett klagomål måste kunden skicka detta skriftligen till complaint@armbanden.nl. 

Artikel 18 Armbandens identitet 

  1. Armband har den senaste postadressen på kontakt sida att stå. Brev och korrespondens kan tas emot om detta.
  2. Armbanden är registrerat hos Handelskammaren under nummer 14 11 63 37. Armbanden finns på den adress som anges på kontaktsidan. 
  3. Armband nås via e-post via info@arm-band.se eller via chatt på hemsidan armbanden.nl.

Artikel 19 Tillämplig lag och behörig domstol  

  1. Nederländsk lag gäller för det rättsliga förhållandet mellan Armband och dess kund. 
Artikel 20 Avbeställningsvillkor. Uppsägningstid
 
Prenumerationer kan sägas upp inom 30 dagar. Vid avbokning via info@arm-band.se börjar nästa förnyelsedatum.
 
Avbokningar behandlas den dag vi får din begäran om avbokning. Dina pengar kommer att återbetalas till det konto du använde för att betala för dina inköp. Detta kan ta upp till 7 arbetsdagar från det datum då återbetalningen godkändes.